Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 13 2018

cammycat
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

cammycat
cammycat

July 04 2018

cammycat
5655 7252 500
Reposted fromdepth depth viamielle mielle
cammycat
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamielle mielle
cammycat
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamielle mielle
9764 2dd4 500
cammycat
9831 09ad
Reposted from4777727772 4777727772 vianoticeable noticeable
cammycat
9818 dc77 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianoticeable noticeable

June 27 2018

cammycat
cammycat
0330 2704 500
cammycat
3455 eb83 500
cammycat
3512 9a3a 500
cammycat
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable

June 11 2018

cammycat
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
cammycat
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
4093 f347 500
cammycat
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl