Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

cammycat
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaeternaljourney eternaljourney
cammycat
cammycat

November 14 2017

cammycat
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viadobby dobby
cammycat
cammycat
3221 a582
5447 0eaf
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
cammycat
cammycat
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
cammycat
3613 75f0
Reposted fromsarazation sarazation viacharlottea charlottea
1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianoticeable noticeable
cammycat

November 13 2017

cammycat
8249 1a63
Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby
cammycat
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl